Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti: Motoobchod.cz s. r. o.

Provozovatel obchodu: Motoobchod.cz s.r.o.

Sídlo společnosti: Štúrova 1156/26, 14200 Praha 4

IČ: 27152618

DIČ: CZ27152618

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100270

 

Kontakty:

Provozovna: Křesomyslova 384/17, 14000 Praha 4

e-mail: obchod@motoobchod.cz

telefonní kontakt: +420 241 400 479,  

Bankovní spojení: bankovní účet č. 1654659001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.

 

Obchodní podmínky pro spotřebitele

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na

základě spotřebitelských smluv (zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo nebo smlouvy licenční

či sublicenční) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na

straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti vzniklé v souvislosti

s uvedenými smlouvami.

Uzavřením spotřebitelské smlouvy (zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo nebo smlouvy

licenční či sublicenční) spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a

že s nimi souhlasí. Spotřebitel současně potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky byl

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl

tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená spotřebitelská smlouva je dodavatelem archivována

za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých

technických krocích vedoucí k uzavření spotřebitelské smlouvy jsou patrné z procesu

objednávání v internetovém obchodě a spotřebitel měl možnost před vlastním odesláním

objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na

webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce

spotřebitelem.

 

2. Definice

Při výkladu těchto obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně

„dodavatel" je společnost Motoobchod.cz s. r. o., IČ 27152618, se sídlem Praha, Štúrova 1156

PSČ 14200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100270.

„internetový obchod" je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně nacházející se

na adrese www.motoobchod.cz nebo na adrese www.motoobchod.sk

„NOZ" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„provozovna" je kamenný obchod dodavatele nacházející se na adrese Praha, Křesomyslova 17, PSČ 14000.

„spotřebitel" je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem zejména

smlouvu kupní, smlouvu o dílo nebo smlouvu licenční či sublicenční nebo s ním

jinak jedná (viz § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

„spotřebitelská smlouva" je smlouva, kterou uzavírá spotřebitel s dodavatelem. Při splnění

uvedené podmínky se jí rozumí zejména smlouva kupní, smlouva o dílo nebo

smlouva licenční či sublicenční.

„zákon o ochraně spotřebitele" je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších právních předpisů.

„zákon o ochraně osobních údajů" je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

„zboží" je movitá věc, která je předmětem prodeje v internetovém obchodě. Pro účely

těchto obchodních podmínek se zbožím může za určitých okolností rozumět i

právo, k jehož užití je poskytována licence (sublicence), případně služba, která

je poskytována v souvislosti s prodávaným zbožím.

 

3. Účet spotřebitele

3.1. Na základě registrace spotřebitele provedené v internetovém obchodu může spotřebitel

přistupovat ke svému účtu. Prostřednictvím svého účtu je spotřebitel oprávněn vytvářet

závazné objednávky zboží (dále jen „účet spotřebitele"). Spotřebitel může v internetovém

obchodu vytvářet závazné objednávky zboží též bez registrace.

3.2. Při registraci dle ust. 3.1 těchto obchodních podmínek a při vytváření závazné objednávky

zboží je spotřebitel povinen uvádět pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené spotřebitelem

v účtu spotřebitele a při vytváření závazné objednávky zboží jsou dodavatelem považovány

za správné a aktuální.

 3.3. Přístup k účtu spotřebitele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. O těchto

údajích je spotřebitel povinen zachovat mlčenlivost. Spotřebitel není oprávněn umožnit

využívání účtu spotřebitele třetím osobám.

3.4. Spotřebitel je srozuměn s tím, že účet spotřebitele nemusí být dostupný nepřetržitě (a to

zejména z provozních či technických důvodů). Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit účet

spotřebitele v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti ze spotřebitelské smlouvy či

těchto obchodních podmínek.

 

4. Uzavření spotřebitelské smlouvy

4.1. Na stránkách internetového obchodu spotřebitel nalezne zboží, které je dodavatelem

inzerováno za účelem prodeje (případně za účelem poskytnutí licence či sublicence či

provedení objednaného díla), a to včetně ceny, za kterou je zboží nabízeno. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně DPH. S případnými dalšími poplatky v souvislosti s prodejem zboží

(poskytnutím licence či sublicence či provedením objednaného díla) bude spotřebitel vždy

obeznámen při vytváření závazné objednávky v internetovém obchodu. Nabídka zboží a ceny

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

4.2. Platí, že závaznou objednávkou akceptovanou dodavatelem došlo k uzavření

spotřebitelské smlouvy dle těchto obchodních podmínek, přičemž spotřebitel souhlasí s

obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán

okamžikem uzavření spotřebitelské smlouvy. Pro vyloučení pochybností dodavatel výslovně

uvádí, že ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Přijetí zboží spotřebitelem od

dodavatele má stejné následky jako potvrzení závazné objednávky dodavatelem dle předchozí

věty.

4.3. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář na stránkách internetového

obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na

uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost

spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží

jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4.4. Spotřebitel je povinen poskytnout dodavateli v závazné objednávce nezbytné údaje

potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle

občanského průkazu, doručovací adresa, atd.) Nezletilí mohou uzavírat spotřebitelské

smlouvy pouze v rozsahu dle § 31 a násl. NOZ. Osoby s povinností k dohledu nad nezletilými

odpovídají dle § 2921 NOZ za škodu nezletilými dodavateli způsobenou.

4.5. Po odeslání závazné objednávky dodavatel informuje spotřebitele o odeslání této

objednávky (nejedná se o akceptaci objednávky spotřebitele), a to elektronickou poštou na

adresu, kterou spotřebitel v závazné objednávce uvedl, o přijetí objednávky dodavatelem

(nejedná se o akceptaci objednávky spotřebitele), a to elektronickou poštou na adresu, kterou

spotřebitel v závazné objednávce uvedl, a následně případně též o akceptaci objednávky

spotřebitele, opět elektronickou poštou na adresu, kterou spotřebitel v závazné objednávce

uvedl. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky. Až zpráva o akceptaci objednávky je považována za přijetí nabídky k uzavření

spotřebitelské smlouvy, kterou učinil spotřebitel, a tím je také uzavřena spotřebitelská

smlouva.

4.6. I ohledně zboží, které bylo uvedeno v internetovém obchodu s informací, že není

dostupné skladem v okamžiku vytvoření závazné objednávky spotřebitele, tedy jde o zboží

označené jako „na objednávku", „u externího dodavatele", „nedostupné", či označené

obdobně, vzniká smlouva (kupní, o dílo, licenční či sublicenční) až potvrzením objednávky ze

strany dodavatele. Dodavatel objednávku nemusí potvrdit, v případě nepotvrzení objednávky

smlouva (kupní, o dílo, licenční či sublicenční) nevzniká. To platí i v případě, že objednané

plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh

dostupný dodavateli, nebo je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou na straně dodavatele.

4.7. Spotřebitel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání

spotřebitelské smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití takových prostředků

v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory, apod.) nese výlučně spotřebitel.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Ceny prodávaného (licencovaného či sublicencovaného) zboží jsou dodavatelem

aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Spotřebitel má možnost

se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo

cena v platnosti. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a

datem uskutečnitelného plnění, platí, že dodavatel upraví cenu s DPH v závislosti na změně

zákonné sazby DPH s tím, že spotřebitel je povinen zaplatit dodavateli takto změněnou cenu.

5.2. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě,

může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží spotřebitelem

odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku může být až

80% z uhrazené zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření smlouvy, bude

stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má spotřebitel povinnost do 2 dnů od

prokazatelného sdělení ceny dodavateli sdělit, zda sdělenou cenu akceptuje či nikoliv. V

případě, že spotřebitel nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako

nesouhlas s cenou a s nabídkou dodavatele.

5.3. Dodavatel umožňuje spotřebiteli provést platbu kupní ceny zboží, platbu za provedení

služby či platbu za poskytnutí licence či sublicence hotovostně při převzetí zboží v provozovně

dodavatele, online platbou prostřednictvím platební karty, provedením platby na bankovní

účet dodavatele specifikovaný v záhlaví těchto obchodních podmínek, na dobírku při doručení

zboží doručovatelem, prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, případně jinými

způsoby, které dodavatel následně umožní.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží splatná při

převzetí zboží spotřebitelem. V případě bezhotovostní platby je cena splatná nejpozději do 10

dnů od uzavření spotřebitelské smlouvy, vždy však před okamžikem převzetí zboží

spotřebitelem.

5.5. V případě bezhotovostní platby (online platba, platba na bankovní účet) je spotřebitel

povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě

bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání

příslušné částky na účet dodavatele.

5.6. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy ani ceny zboží, není-li výslovně

sjednáno jinak.

5.7. Společně s cenou zboží je spotřebitel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené

s balením a dodáním zboží spotřebiteli ve smluvené výši. S cenou těchto položek je spotřebitel

seznámen vždy při vytváření závazné objednávky.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně

kombinovat.

5.9. Na základě spotřebitelské smlouvy vystaví dodavatel spotřebiteli daňový doklad.

Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

6. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

6.1. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele

realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Místo odběru a způsob

dodání zboží určuje spotřebitel v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese

tento riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.2. Je-li dodavatel podle spotřebitelské smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

spotřebitelem v závazné objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v závazné objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Součástí dodávky zboží není instalace zboží, není-li sjednáno mezi dodavatelem a

spotřebitelem jinak. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list (fakturu), návod na použití zboží v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Cena za dodání zboží

odvisí od volby způsobu dodání zboží určené v závazné objednávce vytvořené spotřebitelem

v internetovém obchodu. Tato cena je splatná spolu s úhradou ceny za zboží při jeho dodání,

není-li mezi spotřebitelem a dodavatel sjednáno jinak.

6.4. Při převzetí zboží se spotřebiteli doporučuje kontrola dodávaného zboží. Pokud

spotřebitel objeví poškození zboží, měl by učinit veškeré kroky směřující k maximálnímu

zajištění jeho práv (např. sepsání zápisu o poškození zásilky s řidičem přepravní služby). V

případě odmítnutí převzetí zboží dodávaného na základě závazné objednávky spotřebitele z

jiných než zákonných důvodů je dodavatel oprávněn po spotřebiteli požadovat náhradu škody,

která bude dodavateli způsobena. V případě, že si spotřebitel opakovaně nevyzvedne

objednané zboží v provozovně dodavatele ve sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn od

spotřebitelské smlouvy odstoupit.

 

6.5. Spotřebitel si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobně v provozovně dodavatele.

 

7. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

7.1. Při uzavření spotřebitelské smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má

spotřebitel právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne

převzetí zboží (případně obdržení jiného plnění dle obsahu smlouvy), přičemž v případě, že

předmětem spotřebitelské smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží

tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V uvedené lhůtě musí spotřebitel odeslat

dodavateli úkon o jednání, se kterým je spojen projev vůle směřující k odstoupení od

spotřebitelské smlouvy. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy může spotřebitel zasílat mimo

jiné na adresu provozovny dodavatele či na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví.

Spotřebitel je pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle tohoto ustanovení oprávněn

využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného zde. Dodavatel vždy

potvrdí spotřebiteli obdržení sdělení o odstoupení od spotřebitelské smlouvy bez zbytečného

odkladu.

7.2. Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy spotřebitelem ve smyslu § 1829 odst. 1 NOZ (viz

ustanovení 7.1 těchto obchodních podmínek) se taková smlouva od počátku ruší. Práva

k uvedenému odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít bez jakékoliv sankce. Veškeré

náklady související s navrácením zboží v případě odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle

věty první tohoto ustanovení nese spotřebitel, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno

pro svou povahu běžnou poštovní cestou.

7.3. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy (viz ust. 7.1 těchto obchodních

podmínek), zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů

od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od

spotřebitelské smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti

dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel, včetně

nákladů na dodání zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží,

který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající

nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení

prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s

tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá

nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

7.4. Zboží se při využití práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy doporučuje vrátit v

původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého

příslušenství, záručních listů a návodů. V případě poškození zboží v době jeho držení

spotřebitelem, či bude-li zboží vráceno nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno plnění

dle ceníku uvedeného zde, tím však nejsou dotčeny jiné nároky dodavatele dle NOZ, např.

nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pouze v případě, kdy je snížena

hodnota vraceného zboží z důvodů nutných k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,

včetně jeho funkčnosti (rozbalení zboží tak, aby nebyl zbytečně poškozen jeho obal a užití

nutné k seznámení se povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, čímž se však nerozumí běžné

užívání zboží spotřebitelem), a to přiměřeným způsobem, nemá dodavatel nárok na plnění dle

předchozí věty. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně  

započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny (potažmo ceny za poskytnutí licence

či sublicence).

7.5. Spotřebitel je srozuměn s tím, že dle § 1837 NOZ nemůže odstoupit od smlouvy o

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením

smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od

smlouvy,

b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli dodavatel a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli dodavatele,

d) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to

však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či

dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

h) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

porušil jejich původní obal,

i) dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato

plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

nebo

l) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy, přičemž dodavatel tímto sděluje spotřebiteli, že tento

v takovém případě nemá právo na odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

7.6. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi

dodavatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

spotřebitelské smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku

účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor se smlouvou

8.1. Spotřebiteli se před prvním použitím zboží důrazně doporučuje prostudovat záruční

podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně

řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí

a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za

jakost zboží.

8.2. Práva a povinnosti spotřebitele a dodavatele ve věci vadného plnění se zejména řídí

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

8.3. Dodavatel odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní

smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má

jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho

zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost

a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních

předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který

prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v

době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí od dodavatele. To se neuplatní, a) u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci

způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání

nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo d) vyplývá-li to

z povahy věci. Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho

provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od

spotřebitele reklamované zboží.

8.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád

dodavatele.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací

v internetovém obchodě jsou dodavateli spotřebitelem dobrovolně poskytovány osobní údaje

spotřebitele. Spotřebitel poskytuje dodavateli osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z

vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné

v internetovém obchodě spotřebitelem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště,

doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že

spotřebitelem jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění

smlouvy a za účelem ochrany práv spotřebitele, není zákonem o ochraně osobních údajů

vyžadováno poskytnutí souhlasu spotřebitele se zpracováním těchto jeho osobních údajů.

9.2. Osobní údaje spotřebitele získané dle ust. 9.1 těchto obchodních podmínek budou

dodavatelem zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po

dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou

smlouvou nebo po dobu platnosti registrace spotřebitele pro vstup do internetového

obchodu.

 9.3. Spotřebitel je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě.

Spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení

zákona o ochraně osobních údajů.

9.4. Spotřebitel má právo na opravu svých osobních údajů poskytnutých ve smyslu ust. 9.1

těchto obchodních podmínek. Žádost o opravu osobních údajů je třeba zaslat písemně na

adresu provozovny dodavatele Praha, Křesomyslova 17, PSČ 1400, nebo elektronicky na e-mail

obchod@motoobchod.cz

9.5. Spotřebitel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž

odpovídá povinnost dodavatele tuto informaci bez zbytečného odkladu spotřebiteli předat.

Dodavatel má právo za poskytnutí informace požadovat po spotřebiteli přiměřenou úhradu

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.6. V případě, že spotřebitel poskytne dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení,

dodavatel za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje spotřebitele, které jsou potřebné

s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je

spotřebitel oprávněn kdykoliv písemně odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zasíláním

obchodních sdělení je třeba zaslat písemně na adresu dodavatele Praha, Křesomyslova 17, PSČ 1400, nebo elektronicky na e-mail: obchod@motoobchod.cz

9.7. Uzavřením spotřebitelské smlouvy, registrací v internetovém obchodě či jen prohlížením

webových stránek internetového obchodu spotřebitel vyslovuje souhlas s ukládáním souborů

tzv. cookies na svém počítači. Pokud by bylo uzavření spotřebitelské smlouvy, jakož i realizace

práv a povinností plynoucích z uzavřené spotřebitelské smlouvy možné bez ukládání souborů

tzv. cookies na počítač spotřebitele, je spotřebitel oprávněn souhlas podle předchozí věty

kdykoliv písemně odvolat, a to buď přípisem zaslaným na adresu provozovny dodavatele Praha, Křesomyslova 17, PSČ 1400, nebo elektronicky na e-mail: obchod@motoobchod.cz

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:       
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,     
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Spotřebitelovu spokojenost s nákupem internetový obchod zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Ty jsou spotřebiteli zasílány pokaždé, když u internetového obchodu nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky internetový obchod provádí na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spotřebitelské spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování spotřebitelské zpětné vazby a analýz tržního postavení internetový obchod využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a spotřebitelovu e-mailovou adresu. Spotřebitelovy osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může spotřebitel kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě spotřebitelovy námitky mu dotazník nebude dále zasílán.

 

 

10. Další skutečnosti

10.1. Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením ceny zboží dodavateli v plné výši.

10.2. Dodavatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím

elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení

stížnosti spotřebitele zašle dodavatel na e-mailovou adresu spotřebitele.

10.4. Dodavatel je oprávněn k poskytování spotřebitelem objednaného plnění na základě

živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný

živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor

nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.5. Spotřebitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

NOZ.

 10.6. Dodavatel upozorňuje spotřebitele, že veškeré zboží spotřebiteli dodávané je třeba

užívat dle pokynů výrobce či dodavatele. Současně je však třeba zboží užívat při zachování

potřebné míry opatrnosti.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Uzavřením spotřebitelské smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se s těmito obchodními

podmínkami před jejím uzavřením seznámil a že s nimi souhlasí.

11.2. Vztahy mezi spotřebitelem a dodavatelem vzniklé na základě spotřebitelské smlouvy

nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné spotřebitelské smlouvy, jejíž součástí jsou tyto

obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména NOZ a zákonem o ochraně

spotřebitele. Spotřebitelskou smlouvu s dodavatelem lze uzavřít pouze v českém jazyce.

11.3. Pokud vztah založený spotřebitelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)

prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva

spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4. Je-li některé ustanovení spotřebitelské smlouvy nebo těchto obchodních podmínek

neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým

obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost

ostatních ustanovení spotřebitelské smlouvy a těchto obchodních podmínek tím není dotčena.

11.5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek. Veškeré změny těchto obchodních podmínek mohou být činěny pouze písemně.

11.6. Spotřebitelská smlouva včetně obchodních podmínek je dodavatelem archivována

v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.7. Dodavatel a spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy

anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

11.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2014 a nahrazují

předchozí obchodní podmínky dodavatele v plném rozsahu. Dodavatel si vyhrazuje právo

kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

 

12. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Obchodní podmínky pro osoby, které jako spotřebitelé nevystupují

Shora uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé na základě spotřebitelských smluv (zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo nebo

smlouvy licenční či sublicenční) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu mezi

dodavatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti

vzniklé v souvislosti s uvedenými smlouvami.

Pokud však člověk uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámec samostatného

výkonu svého povolání s dodavatelem zejména smlouvu kupní, smlouvu o dílo nebo smlouvu

licenční či sublicenční nebo s ním jinak jedná, případně, pokud smlouvu s dodavatelem uzavírá

právnická osoba, tyto osoby jako spotřebitelé nevystupují (dále jen „podnikatel"). V takovém

případě se na ně vztahují obchodní podmínky shora uvedené, ovšem s následujícími úpravami.

Články 1, 2, 3, 5 a 10 obchodních podmínek se použijí i pro smlouvy uzavírané a uzavřené

prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem

na straně druhé.

Článek 4 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen poskytnout

dodavateli takové údaje, aby byl naplněn účel ustanovení 4.4 obchodních podmínek.

Článek 6 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen při převzetí zboží

(ustanovení 6.4 a 6.5) toto zkontrolovat tak, aby zůstala zachována jeho práva z případných

vad zboží.

Článek 7 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené

prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a podnikatelem

na straně druhé. Pro vyvrácení pochybností se uvádí, že podnikatel není oprávněn odstoupit

od uzavřené smlouvy způsobem v článku 7 obchodních podmínek uvedeným.

Článek 8 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené

prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem

na straně druhé. Použije se přitom právní úprava uvedená níže.

8.1. Podnikatel je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky zboží

včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě, že tak

neučiní a zboží bude nesprávným užíváním poškozeno, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v

rámci práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

8.2. Práva a povinnosti podnikatele a dodavatele ve věci vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,

§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ (s výhradou níže uvedeného). Záruka za jakost

prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu, který je uváděn u zboží v internetovém obchodě

případně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší, § 2165

odst. 1 NOZ se nepoužije.

8.3. Dodavatel odpovídá kupujícímu podnikateli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní

smlouvou bez vad.

8.4. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží po dobu, která je

uváděna u zboží v internetovém obchodě případně v záručním listě ke zboží, v případě

 nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší. A) U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro

kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c)

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při

převzetí kupujícím podnikatelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci, je doba, po kterou je

možno práva z vad uplatnit, zkrácena. Práva z vadného plnění uplatňuje podnikatel u

dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,

kdy dodavatel obdržel od podnikatele reklamované zboží.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje podnikatel u dodavatele na adrese jeho provozovny jen

tehdy, pokud práva není možno uplatnit přímo u výrobce zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád

dodavatele.

Článek 9 obchodních podmínek se v plném rozsahu použije pro podnikatele, pokud tito

poskytují dodavateli své osobní údaje, neposkytuje-li podnikatel s ohledem na svou právní

povahu (zejména právnická osoba) osobní údaje, použije se jen ust. 9.6. a 9.7. těchto

obchodních podmínek.

Článek 11 obchodních podmínek se použije s tím, že pro podnikatele se nepoužije zákon o

ochraně spotřebitele.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení